ข้อมูลอ้างอิงHTML

HTML โดยตัวอักษร HTML ตามหมวดหมู่ รองรับ HTML Browser แอตทริบิวต์ HTML HTML Global Attributes เหตุการณ์ HTML HTML สี HTML Canvas HTML เสียง/วิดีโอ ชุดอักขระ HTML HTML Doctypes การเข้ารหัส URL HTML รหัสภาษา HTML รหัสประเทศ HTML ข้อความ HTTP วิธี HTTP ตัวแปลง PX เป็น EM แป้นพิมพ์ลัด


HTML Global Attributes


HTML Global Attributes

แอตทริบิวต์ส่วนกลางคือแอตทริบิวต์ที่สามารถใช้กับองค์ประกอบ HTML ทั้งหมดได้

Attribute Description
accesskey Specifies a shortcut key to activate/focus an element
class Specifies one or more classnames for an element (refers to a class in a style sheet)
contenteditable Specifies whether the content of an element is editable or not
data-* Used to store custom data private to the page or application
dir Specifies the text direction for the content in an element
draggable Specifies whether an element is draggable or not
hidden Specifies that an element is not yet, or is no longer, relevant
id Specifies a unique id for an element
lang Specifies the language of the element's content
spellcheck Specifies whether the element is to have its spelling and grammar checked or not
style Specifies an inline CSS style for an element
tabindex Specifies the tabbing order of an element
title Specifies extra information about an element
translate Specifies whether the content of an element should be translated or not