ข้อมูลอ้างอิงHTML

HTML โดยตัวอักษร HTML ตามหมวดหมู่ รองรับ HTML Browser แอตทริบิวต์ HTML HTML Global Attributes เหตุการณ์ HTML HTML สี HTML Canvas HTML เสียง/วิดีโอ ชุดอักขระ HTML HTML Doctypes การเข้ารหัส URL HTML รหัสภาษา HTML รหัสประเทศ HTML ข้อความ HTTP วิธี HTTP ตัวแปลง PX เป็น EM แป้นพิมพ์ลัด


การอ้างอิงการ เข้ารหัส HTML URL


URL - ตัวระบุแหล่งข้อมูลแบบสม่ำเสมอ

เว็บเบราว์เซอร์ร้องขอหน้าจากเว็บเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ URL

URL คือที่อยู่ของหน้าเว็บ เช่นhttps://www.w3schools.com


การเข้ารหัส URL (การเข้ารหัสแบบเปอร์เซ็นต์)

การเข้ารหัส URL จะแปลงอักขระให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถส่งผ่านอินเทอร์เน็ตได้

สามารถส่ง URL ทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้ชุด อักขระ ASCIIเท่านั้น

เนื่องจาก URL มักประกอบด้วยอักขระที่อยู่นอกชุด ASCII ดังนั้น URL จึงต้องแปลงเป็นรูปแบบ ASCII ที่ถูกต้อง

การเข้ารหัส URL จะแทนที่อักขระ ASCII ที่ไม่ปลอดภัยด้วย "%" ตามด้วยเลขฐานสิบหกสองหลัก

URL ต้องไม่มีช่องว่าง โดยปกติการเข้ารหัส URL จะแทนที่ช่องว่างด้วยเครื่องหมายบวก (+) หรือด้วย %20


ลองด้วยตัวคุณเอง

หากคุณคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่าง เบราว์เซอร์จะเข้ารหัส URL อินพุตก่อนที่จะส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ หน้าที่เซิร์ฟเวอร์จะแสดงข้อมูลที่ได้รับ

ลองป้อนข้อมูลอื่นแล้วคลิกส่งอีกครั้ง


ฟังก์ชันการเข้ารหัส URL

ใน JavaScript, PHP และ ASP มีฟังก์ชันที่สามารถใช้เพื่อเข้ารหัส URL สตริงได้

PHP มีฟังก์ชัน rawurlencode() และ ASP มีฟังก์ชัน Server.URLEncode()

ใน JavaScript คุณสามารถใช้ฟังก์ชันencodeURIComponent()

คลิกปุ่ม "เข้ารหัส URL" เพื่อดูว่าฟังก์ชัน JavaScript เข้ารหัสข้อความอย่างไร

หมายเหตุ:ฟังก์ชัน JavaScript เข้ารหัสช่องว่างเป็น %20การอ้างอิงการเข้ารหัส ASCII

เบราว์เซอร์ของคุณจะเข้ารหัสอินพุตตามชุดอักขระที่ใช้ในหน้าของคุณ

ชุดอักขระเริ่มต้นใน HTML5 คือ UTF-8

Character From Windows-1252 From UTF-8
space %20 %20
! %21 %21
" %22 %22
# %23 %23
$ %24 %24
% %25 %25
& %26 %26
' %27 %27
( %28 %28
) %29 %29
* %2A %2A
+ %2B %2B
, %2C %2C
- %2D %2D
. %2E %2E
/ %2F %2F
0 %30 %30
1 %31 %31
2 %32 %32
3 %33 %33
4 %34 %34
5 %35 %35
6 %36 %36
7 %37 %37
8 %38 %38
9 %39 %39
: %3A %3A
; %3B %3B
< %3C %3C
= %3D %3D
> %3E %3E
? %3F %3F
@ %40 %40
A %41 %41
B %42 %42
C %43 %43
D %44 %44
E %45 %45
F %46 %46
G %47 %47
H %48 %48
I %49 %49
J %4A %4A
K %4B %4B
L %4C %4C
M %4D %4D
N %4E %4E
O %4F %4F
P %50 %50
Q %51 %51
R %52 %52
S %53 %53
T %54 %54
U %55 %55
V %56 %56
W %57 %57
X %58 %58
Y %59 %59
Z %5A %5A
[ %5B %5B
\ %5C %5C
] %5D %5D
^ %5E %5E
_ %5F %5F
` %60 %60
a %61 %61
b %62 %62
c %63 %63
d %64 %64
e %65 %65
f %66 %66
g %67 %67
h %68 %68
i %69 %69
j %6A %6A
k %6B %6B
l %6C %6C
m %6D %6D
n %6E %6E
o %6F %6F
p %70 %70
q %71 %71
r %72 %72
s %73 %73
t %74 %74
u %75 %75
v %76 %76
w %77 %77
x %78 %78
y %79 %79
z %7A %7A
{ %7B %7B
| %7C %7C
} %7D %7D
~ %7E %7E
  %7F %7F
%80 %E2%82%AC
 %81 %81
%82 %E2%80%9A
ƒ %83 %C6%92
%84 %E2%80%9E
%85 %E2%80%A6
%86 %E2%80%A0
%87 %E2%80%A1
ˆ %88 %CB%86
%89 %E2%80%B0
Š %8A %C5%A0
%8B %E2%80%B9
Π%8C %C5%92
 %8D %C5%8D
Ž %8E %C5%BD
 %8F %8F
 %90 %C2%90
%91 %E2%80%98
%92 %E2%80%99
%93 %E2%80%9C
%94 %E2%80%9D
%95 %E2%80%A2
%96 %E2%80%93
%97 %E2%80%94
˜ %98 %CB%9C
%99 %E2%84
š %9A %C5%A1
%9B %E2%80
œ %9C %C5%93
 %9D %9D
ž %9E %C5%BE
Ÿ %9F %C5%B8
  %A0 %C2%A0
¡ %A1 %C2%A1
¢ %A2 %C2%A2
£ %A3 %C2%A3
¤ %A4 %C2%A4
¥ %A5 %C2%A5
¦ %A6 %C2%A6
§ %A7 %C2%A7
¨ %A8 %C2%A8
© %A9 %C2%A9
ª %AA %C2%AA
« %AB %C2%AB
¬ %AC %C2%AC
­ %AD %C2%AD
® %AE %C2%AE
¯ %AF %C2%AF
° %B0 %C2%B0
± %B1 %C2%B1
² %B2 %C2%B2
³ %B3 %C2%B3
´ %B4 %C2%B4
µ %B5 %C2%B5
%B6 %C2%B6
· %B7 %C2%B7
¸ %B8 %C2%B8
¹ %B9 %C2%B9
º %BA %C2%BA
» %BB %C2%BB
¼ %BC %C2%BC
½ %BD %C2%BD
¾ %BE %C2%BE
¿ %BF %C2%BF
À %C0 %C3%80
Á %C1 %C3%81
 %C2 %C3%82
à %C3 %C3%83
Ä %C4 %C3%84
Å %C5 %C3%85
Æ %C6 %C3%86
Ç %C7 %C3%87
È %C8 %C3%88
É %C9 %C3%89
Ê %CA %C3%8A
Ë %CB %C3%8B
Ì %CC %C3%8C
Í %CD %C3%8D
Î %CE %C3%8E
Ï %CF %C3%8F
Ð %D0 %C3%90
Ñ %D1 %C3%91
Ò %D2 %C3%92
Ó %D3 %C3%93
Ô %D4 %C3%94
Õ %D5 %C3%95
Ö %D6 %C3%96
× %D7 %C3%97
Ø %D8 %C3%98
Ù %D9 %C3%99
Ú %DA %C3%9A
Û %DB %C3%9B
Ü %DC %C3%9C
Ý %DD %C3%9D
Þ %DE %C3%9E
ß %DF %C3%9F
à %E0 %C3%A0
á %E1 %C3%A1
â %E2 %C3%A2
ã %E3 %C3%A3
ä %E4 %C3%A4
å %E5 %C3%A5
æ %E6 %C3%A6
ç %E7 %C3%A7
è %E8 %C3%A8
é %E9 %C3%A9
ê %EA %C3%AA
ë %EB %C3%AB
ì %EC %C3%AC
í %ED %C3%AD
î %EE %C3%AE
ï %EF %C3%AF
ð %F0 %C3%B0
ñ %F1 %C3%B1
ò %F2 %C3%B2
ó %F3 %C3%B3
ô %F4 %C3%B4
õ %F5 %C3%B5
ö %F6 %C3%B6
÷ %F7 %C3%B7
ø %F8 %C3%B8
ù %F9 %C3%B9
ú %FA %C3%BA
û %FB %C3%BB
ü %FC %C3%BC
ý %FD %C3%BD
þ %FE %C3%BE
ÿ %FF %C3%BF

การอ้างอิงการเข้ารหัส URL

อักขระควบคุม ASCII %00-%1Fเดิมออกแบบมาเพื่อควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

อักขระควบคุมไม่มีอะไรทำใน URL

ASCII Character Description URL-encoding
NUL null character %00
SOH start of header %01
STX start of text %02
ETX end of text %03
EOT end of transmission %04
ENQ enquiry %05
ACK acknowledge %06
BEL bell (ring) %07
BS backspace %08
HT horizontal tab %09
LF line feed %0A
VT vertical tab %0B
FF form feed %0C
CR carriage return %0D
SO shift out %0E
SI shift in %0F
DLE data link escape %10
DC1 device control 1 %11
DC2 device control 2 %12
DC3 device control 3 %13
DC4 device control 4 %14
NAK negative acknowledge %15
SYN synchronize %16
ETB end transmission block %17
CAN cancel %18
EM end of medium %19
SUB substitute %1A
ESC escape %1B
FS file separator %1C
GS group separator %1D
RS record separator %1E
US unit separator %1F